tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./01.04.2022/2022-710

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
SPOR KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

Kuruluş
Madde 1 - Avukatlar arası her türlü spor faaliyetlerini yürütmek, sporun gelişmesi ve yurt sathına yayılmasını sağlamak amacıyla ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere “Türkiye Barolar Birliği Spor Komisyonu” kurulmuştur.

Amaç
Madde 2- Bu yönergenin amacı; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan TBB Spor Komisyonunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 3 – Bu yönerge TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönetmeliği Yönergesi (Temel Yönerge) çerçevesinde Türkiye Barolar Birliği’nce düzenlenecek olan her türlü spor etkinlik ve organizasyonlarında, bu etkinlik ve organizasyona, bireysel ve topluca (takım halinde) katılacak olan baroların, tüm spor branşlarındaki takımlarını, oyuncularını, teknik direktör, antrenör, temsilci, yönetici ve diğer görevliler ile hakem ve gözlemcilere ilişkin katılım, etkinlik usulleri ile Türkiye Barolar Birliği Spor Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Komisyonun Görevleri
Madde 4 - Türkiye Barolar Birliği Spor Komisyonunun görevleri şunlardır:

 1. Avukatlar arası her türlü spor faaliyetlerini yürütmek, avukatlar, hukuk­çu­lar ve barolar arası yurt içi ve yurt dışı turnuvalar düzenlemek, organizasyon ve programlar yapmak, avukatlar arasında sporun gelişmesi ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, talimatlar çıkarmak, kararlar almak ve uygulamak.
 2. Yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetleri ile ulusal müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak.
 3. Yurt içi ve yurt dışında sporla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, uluslar arası spor birlikleri tarafından hazırlanan oyun kurallarına ve statülere riayet etmek, düzenlenen turnuvalarda ulusal ve uluslar arası spor kuralları ile her türlü spor talimatının uygulanmasını sağlamak ve Türkiye avukatlarını spor ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek.
 4. Spor yapma bilinci ve spor etik kurallarının gelişmesine katkıda bulunmak ve bu konuda eğitim çalışmaları yapmak ve seminer düzenlemek,
 5. Düzenlenecek her türlü spor faaliyeti ve turnuvalara katılacak baroların, takımların, oyuncuların, hakemlerin, yöneticilerin, teknik yönetici ve antrenörlerin, masör oyuncu temsilcileri ve müsabaka organizatörleri ile diğer tüm ilgililerin TBB Spor Komisyonu tarafından konulan düzenleme ve talimatlara uymalarını sağlamak.
 6. Hukukçular arasında spor yapma bilincini geliştirerek, spor aracılığı ile barolar ve avukatlar arasındaki ilişki ve mesleki dayanışmayı en üst düzeyde gerçekleştirmek.

Komisyon ve Yürütme Kurulunun Oluşumu
Madde 5-

 1. Türkiye Barolar Birliği Spor Komisyonu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.
 2. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.
 3. Komisyon Yürütme Kurulu, komisyon üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.
 4. Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Alt Çalışma Grupları
Madde 6- TBB Spor Komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

Spor Oyunları Yürütme Kurulu
Madde 7- TBB Spor Komisyonu iki yılda bir düzenlenecek olan spor oyunlarının organizasyonunu yapmak üzere kendi aralarından bir kişiyi spor oyunları genel sorumlusu tayin eder ayrıca “Turnuva Yürütme Kurulu” nu oluşturur. Spor oyunları genel sorumlusu turnuva yürütme kuruluna başkanlık eder. Komisyon üyelerinden veya komisyon üyeleri dışından ihtiyaca göre değişecek sayıda üye ile yürütme kurulu oluşturulur. Genel sorumlu ve turnuva yürütme kurulu TBB Spor Komisyonu tarafından konulan düzenleme ve talimatlar doğrultusunda hareket eder.

Spor Oyunları Disiplin Kurulu
Madde 8-

 1. Düzenlenecek spor oyunları organizasyonu süresince ortaya çıkabilecek uyuşmazlık ve disipline ilişkin cezai soruşturma ve karar gerektiren her türlü olay ile ilgili karar almak üzere bir disiplin kurulu oluşturulur.
 2. Disiplin kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden 2'si ve yedek üyelerden 1'i TBB Spor Komisyonu tarafından atanır. Diğer 1 asil ve 2 yedek üye ise spor organizasyonunun yapıldığı yerin barosu tarafından belirlenir.
 3. Kurul’un 3 asil üyesi aralarında toplanarak bir üyelerini başkan seçerler.
 4. Asil üyenin katılmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve kurul kararları kesindir.

Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 9- Disiplin Kurulu TBB’nin düzenlemiş olduğu spor müsabaka, turnuva ve organizasyonlarda, bu yönergenin 2. maddesinin kapsamında sayılan tüm taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlık ve disipline ilişkin cezai soruşturma ve karar gerektiren her türlü olayda re’sen veya ilgili kurullar tarafından sevk yolu ile gelen veya tarafların bizzat şikayet ve itirazlarını kesin olarak karara bağlar.

Cezalar Ve Disiplin Kuralları
Madde 10- Her tür müsabaka ve çalışmalarda takımlar ve kişilerce disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak yaptırımlar, ulusal ve uluslar arası kural ve anlayışlara uygun olarak TBB Spor komisyonu tarafından hazırlanacak disiplin talimatı ile tespit edilir.

 Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar; ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti ve turnuvadan ihraçtır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 11- Yönetim’in 09.11.2018 gün ve 2018-1329 (Gen.Sek.Sunuşu) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan TBB Spor Komisyonu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 12-

 1. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
 2. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.  

Yürütme
Madde 13- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.